Berita dan Makluman

13 April, 2017

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 2017

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Nilai Dan Penerima Gunaan Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Terpilih Dalam Kalangan Belia Orang Asli Di Bukit Lanjan Dan Pulau Carey Selangor

Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Belia Orang Asli senng dikaitkan sebagai golongan yang menentang dan sukar menerima pembangunan. Dalam masa yang sama, penerimaan atau penolakan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dihubungkaitkan

Lihat selanjutnya...

Pola Masalah, Kecerdasan Emosi Pelajar dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik di Sekolah Menengah

Mei Keong Chin (Universiti Putra Malaysia)

.05.

Lihat selanjutnya...

Hubungan Antara Keinginan Pencapaian, Lokus Kawalan, Pengambilan Risiko, dan Jaringan Sosial Dengan Kejayaan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia Di Kelantan

Suraidi Salleh (Universiti Putra Malaysia)

.05), keinginan pencapaim (f(4,350)=.252, p>.05), lokus kawalan (x2(4,350)=1 .507, p>.05) dan tahap pengambilan risiko (f(4,350)=6.436, p>.05). Implikasi dapatan kajian, usahawan AIM perlu aktif dalam

Lihat selanjutnya...

Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Luar Bandar Semenanjung Malaysia Terhadapa Globalisasi

Mohd Sabri Md. Nor (Universiti Putra Malaysia)

Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan era abad ke-2 1. Ia muncul bagi menggambarkan fenomena proses perubahan sejagat yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Proses ...ini merangkumi

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran