Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keberkesanan modul pengajaran ekosistem hutan tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar

Kartini Abdul Mutalib (Universiti Putra Malaysia)

Pengetahuan dan sikap pelajar terhadap alam sekitar merupakan satu isu yang diberikan penekanan pada masa kini. Berkaitan isu ini, Jabatan Alam Sekitar, dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan ...kerajaan,

Lihat selanjutnya...

Persepsi Terhadap Kualiti dan Kepuasan Perumahan dalam Kalangan Pemilik Rumah Kos Rendah di Kota Kinabalu Sabah Malaysia

Suzilynda Sukimin (Universiti Putra Malaysia)

0.05. Namun demikian, terdapat perbezaan yang signifikan bagi kepuasan perumahan di antara responden teres dan pangsa iaitu nilai (t = 5.31, p

Lihat selanjutnya...

Pemerihalan Tautan Dalam Wacana Mantera

Hassan Hasbollah (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menganalisis tautan dalam wacana mantera etnik Kedayan Sarawak. Fokus kajian ialah 253 wacana mantera yang diperoleh daripada 23 informan di 8 buah kampung ...Kedayan.

Lihat selanjutnya...

Citra Wanita dalam Novel-Novel Melayu daripada Perspektif Pengarang Wanita

Siti Khariah Mohd Zubir (Universiti Putra Malaysia)

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji persoalan citra wanita yang berkaitan dengan sosiopolitik, sosioekonomi dan sosiobudaya yang terdapat dalam lima belas buah novel yang ditulis oleh pengarang wanita.

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran