Berita dan Makluman

24 March, 2015

Pertandingan Deklamasi Puisi dan Syair Sekolah Menengah 2015 (Kategori Deklamasi Sajak dan Kategori Penyampaian Syair)

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Personaliti dan Gaya Pengurusan Konflik Dalam Kalangan Pelbagai Kumpulan Etnik di Sarawak

Salmah Mohamad Yusoff (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan ciri personaliti dan gaya pengurusan konflik di kalangan pelbagai etnik di Sarawak. Responden kajian terdiri daripada 287 orang guru yang terdiri daripada empat

Lihat selanjutnya...

Pengeluaran Ikan dan Sayur-Sayuran Tropika Terpilih Menggunakan Kaedah Piskiponik

Muhammad Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

25%) memberikan kesan hiperplasia pada tisu insang bagi semua spesies ikan kajian. Satu lagi eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kesan penggunaan 25% larutan hidroponik dan penggunaan spesies

Lihat selanjutnya...

Persepsi Guru Terhadap Hubungan Gaya Kepemimpinan Pengetua dan Iklim Sekolah di Kajang

Suhasni Dollah (Universiti Putra Malaysia)

0.05).Selain itu, tidak wujud hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratik dan autokratik dengan iklim sekolah (r=0.17, r=0.13, p>0.05). Namun begitu, analisis pekali korelasi Pearson ...menunjukkan

Lihat selanjutnya...

Tingkahlaku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti

Zamzuri Abdul Majid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penglibatan Mahasiswa Universiti Multimedia dalam tingkahlaku delinkuen. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor yang dominan yang mempengaruhi ...mahasiswa

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran