Berita dan Makluman

13 April, 2017

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 2017

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Nilai Dan Penerima Gunaan Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Terpilih Dalam Kalangan Belia Orang Asli Di Bukit Lanjan Dan Pulau Carey Selangor

Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Belia Orang Asli senng dikaitkan sebagai golongan yang menentang dan sukar menerima pembangunan. Dalam masa yang sama, penerimaan atau penolakan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dihubungkaitkan

Lihat selanjutnya...

Hubungan di antara Dimensi Budaya dan Gaya Kepimpinan dengan Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran di Universiti Teknologi Mara

Noor Azam Abd Aziz (Universiti Putra Malaysia)

Learning organization is defined as an organization that provides learning environment towards learning, alleviate learning process and develops continuous and collective learning capacity for the ...betterment

Lihat selanjutnya...

Penganggaran Selang Bagi Taburan Eksponen Satu dan Dua Parameter Di Bawah Penapisan Jenis Ii Tunggal dan Berganda Menggunakan Kaedah Persentil Bootstrap

Akhmad Fauzy (Universiti Putra Malaysia)

Kajian di dalam tesis ini adalah mengenai perkembangan dan lanjutan ke atas pentakbiran statistik dalam analisis mandirian, terutamanya anggaran selang. Tumpuan kajian adalah kz aas perlaksanaan ...kaedah

Lihat selanjutnya...

Kesesuaian Novel Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Maridah Alias (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang unsur-unsur yang membentuk struktur penceritaan novel-novel komponen sastera dan menemukan kesesuaiannya dengan kurikulum. Melalui 20 ...buah

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran