Berita dan Makluman

30 April, 2018

Seminar Kanak-Kanak dan Remaja ke-7 - 3 Mei 2018

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Rekabentuk Landskap Sekolah Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah Di Besut, Terengganu

Moha Redzaudin Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Persekitaran pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi akademik pelajar. Persekitaran pembelajaran yang tidak selesa dan menjemukan biasanya melahirkan pelajar yang ...berpencapaian rendah.

Lihat selanjutnya...

Komitmen Pensyarah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Bertaraf Universiti Terhadap Organisasi

Rusinah Siron (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap dan faktor-faktor yang berkaitan dengan komitmen pensyarah lnstiiusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) bertaraf universiti terhadap organisasi. Kajian ini ...juga

Lihat selanjutnya...

Kesan Rawatan Haba Terhadap Sifat Kenyal Kaca Ternari Mgcl2.Zno.P2o5 dan Mgcl2.Zno B202.

Hasnu Zakaria (Universiti Putra Malaysia)

Penghasilan kaca dalam pelbagai komposisi pada julat yang luas untuk penggunaan tertentu sedang banyak dilakukan. Dalam kajian ini kesan kemasukkan ion Mg dan Zn dalam set kaca fosfat dan borat dikaji

Lihat selanjutnya...

Pembinaan Indeks Kualiti Air Tanah Untuk Kawasan Tapak Pelupusan Terbuka Sisa Pepejal : Satu Kajian Kes Di Teluk Kitang, Pantai Sabak, Kelantan

Mohamad Roslan Mohamad Kasim (Universiti Putra Malaysia)

Masalah pelupusan sisa pepejal merupakan salah satu daripada bucu poligon permasalahan utama dalam pengurusan prasarana sesuatu kawasan.. Tapak pelupusan, terutamanya tapak pelupusan sanitari ...merupakan

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran