Berita dan Makluman

13 April, 2017

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 2017

Lihat Selanjutnya...

Jurnal Terkini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Evolusi Struktur Di Jalur Tengah Semenanjung Malaysia, Dengan Penekanan Di Negeri Kelantan

Lihat selanjutnya...

Sebarkan

Daftar jurnal anda di eJurnal

Sila mendaftar sebagai pelanggan eJurnal dan muat naik jurnal anda. Kami hanya menyediakan platform tapi tidak akan bertanggungjawab terhadap isu harta intelek atau isu yang berkaitan.

Daftar / Log Masuk
 

Jurnal Popular

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Jumlah paparan :

Lihat selanjutnya...

Komitmen Pensyarah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Bertaraf Universiti Terhadap Organisasi

Rusinah Siron (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap dan faktor-faktor yang berkaitan dengan komitmen pensyarah lnstiiusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) bertaraf universiti terhadap organisasi. Kajian ini ...juga

Lihat selanjutnya...

Penggunaan Aplikasi Komputer Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia

Nasihah Hashim (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini adalah satu tinjauan tentang penggunaan perisian aplikasi komputer dalam pembelajaran Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia (UPM). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti ...jenis-jenis

Lihat selanjutnya...

Kesan Mikoriza Arbuskul, Efluen Kilang Kelapa Sawit dan Baja Npk Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cili dan Sifat Fizik-Kimia Tanah Pasir Bekas Lombong

Wan Zaliha Wan Sembok (Universiti Putra Malaysia)

Satu penyelidikan telah dijalankan di rumah kaca 11C-UPM untuk menilai keberkesanan Mikoriza Arbuskul (MA), Efluen Kilang Kelapa Sawit (POME), Baja NPK terhadap pertumbuhan dan hasil eili serta sitat ...fizik-kimia

Lihat selanjutnya...

Tingkahlaku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti

Zamzuri Abdul Majid (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penglibatan Mahasiswa Universiti Multimedia dalam tingkahlaku delinkuen. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor yang dominan yang mempengaruhi ...mahasiswa

Lihat selanjutnya...

Statistik

Bilangan Jurnal : 2102 buah

Bilangan Sumber : 2 buah

Bilangan Penulis : 2079 orang

Bilangan Dokumen MASTERS : 495 buah

Bilangan Dokumen PHD : 75 buah

Bilangan Dokumen TESIS (PHD / DOKTOR FALSAFAH) : 1532 buah

Rangkaian Sosial dan Sebaran