Maklumat Jurnal

Budaya Kerja Dan Kaitannya Dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Penulis :
Nur Fatihah Abdullah Bandar
Penyelia :
Khairuddin Idris, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini bertujuan menentukan profil pengamal kerja belia, menentukan tahap profesionalisme dan budaya kerja serta menentukan hubungan di antara budaya kerja dengan profesionalisme pengamal kerja belia di Malaysia.

Kaedah tadbir sendiri dan pos telah digunakan dalam kajian ini. Penentuan saiz sampel ditentukan melalui jadual saiz sampel Krejcie & Morgan (1970). Seramai 813 orang pengamal kerja belia dipilih sebagai sampel kajian. Pengumpulan data kajian ini menggunakan borang soal selidik dengan mengaplikasikan penggunaan Skala Likert.

Skala budaya kerja (McKeown, 2008) mengandungi 19 item manakala skala profesionalisme (Chisholm, Cobb, Duke, McDuffie & Kennedy, 2006) mengandungi 28 item untuk mengukur profesionalisme pengamal kerja belia di Malaysia. Analisis data menggunakan program SPSS versi 14.0. Kajian ini menunjukkan majoriti pengamal kerja belia di Malaysia mempunyai tahap budaya kerja dan profesionalisme yang tinggi.

Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat korelasi signifikan di antara (bimbingan, sokongan & keterbukaan) dengan profesionalisme. Budaya keterbukaan menunjukkan korelasi yang positif dan sederhana dengan profesionalisme (FO.531). Analisis regresi pelbagai kaedah (enter) telah dilakukan untuk menentukan faktor penyumbang yang banyak mempengaruhi profesionalisme pengamal kerja belia di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan ketiga-tiga peramal (bimbingan, sokongan dan keterbukaan) mempengaruhi profesionalisme pengamaI kerja belia.

Kajian ini mencadangkan agar badan kerajaan (Kementerian Belia & Sukan) serta badan bukan kerajaan berusaha merangka strategi Iatihan dan kemajuan kerja yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme dan budaya kerja setiap pengamal kerja belia. Bagi kaj ian yang akan datang, perlulah mengambilkira elemen yang menyumbang kepada profesionalisme pengamal kerja belia sepertimana yang dicadangkan.