Maklumat Jurnal

Pembangunan Instrumen Pengukuran Psikologi Keusahawanan Belia Malaysia

Penulis :
Aishah Kasa
Penyelia :
Professor Hj. Azimi Bin Hj Hamzah, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Keperluan untuk membangunkan instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia Malaysia bagi menentukan ketepatan untuk membuat pemilihan belia-belia menceburi dalam bidang keusahawanan adalah ketara.

Instrumen pengukuran psikologi merupakan kaedah terbaik kerana berupaya memberi penilaian yang tepat dan mendalam berbanding dengan kaedah lain. Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi keperluan objektif kajian iaitu membangunkan instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia Malaysia mengikut budaya dan acuan tempatan. Penyelidikan ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif berlandaskan prosedur standard yang membolehkannya kurang dipengaruhi bias.

Enam dimensi dan 16 sub-dimensi telah dihasilkan melalui pendekatan kualitatif. Dimensi dan sub-dimensi yang terdapat di dalam instrumen ini mengandungi niat untuk berkeusahawanan, minat untuk berkeusahawanan, kompetensi keusahawanan,personaliti keusahawanan, religiositi keusahawanan dan efikasi keusahawanan yang ada kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian mendapati kesahan kandungan instrumen pengukuran psikologi adalah tinggi apabila 89 peratus item di dalam instrumen ini telah dipersetujui oleh arbiter.

Sejumlah 80 item telah dianalisis dan telah memperoleh nilai alpha Cronbach bagi setiap item di antara .946 hingga .948. Dari segi kebolehpercayaan, instrumen ini telah memperoleh nilai alpha Cronbach .948 dan nilai standardized item alpha .950 iaitu nilai alpha if item deleted lebih kecil daripada nilai standardized item alpha. Hasil kajian mendapati kesemua 80 item di dalam instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia Malaysia adalah bennutu dan boleh dipercayai.

Adalah dicadangkan kepada pihak agensi pembangunan usahawan di negara ini untuk mengaplikasikan instrumen ini bagi memilih indlvidu yang tepat untuk menceburi dalam bidang keusahawanan.