Maklumat Jurnal

Keberkesanan Modul Pengajaran Ekosistem Hutan Tropika Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Pelajar

Penulis :
Kartini Abdul Mutalib
Penyelia :
Associate Professor Azizi Hj. Muda, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Pengetahuan dan sikap pelajar terhadap alam sekitar merupakan satu isu yang diberikan penekanan pada masa kini.

Berkaitan isu ini, Jabatan Alam Sekitar, dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan kerajaan, universiti tempatan dan syarikat swasta, telah membentuk tujuh modul pengajaran untuk kegunaan aktiviti Pendidikan Alam Sekitar di Kem-Kem Kesedaran Alam Sekitar di Malaysia. Sejak modul-modul ini mula digunakan pada tahun 1994, tiada sebarang penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanannya. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan salah satu dari modul tersebut, iaitu, Modul Pengajaran Ekosistem Hutan Jabatan Alam Sekitar, dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar terhadap ekosistem hutan tropika.

Dalam kajian ini, reka bentuk eksperimen dengan pengukuran berulang telah digunakan. Ini melibatkan 240 orang subjek pelajar tingkatan empat daripada empat buah sekolah menengah yang mewakili empat buah negeri dari empat zon di Semenanjung Malaysia. Pemilihan dilakukan secara persampelan rawak mudah daripada senarai sekolah yang disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Subjek dipadankan secara rawak kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan dinilai menggunakan ujian pra (sebelum modul digunakan), ujian pos pertama (sehari selepas modul digunakan) dan ujian pos kedua (satu bulan selepas modul digunakan). Kumpulan kawalan hanya dinilai mengunakan ujian pra dan ujian pos pertama sahaja. Setiap set ujian mengandungi 30 soalan pengetahuan pelbagai pilihan dan 30 pernyataan sikap skala lima Likert.