Maklumat Jurnal

Hubungan Pola Komunikasi Keluarga Dengan Gaya Keibubapaan Dan Kejelekitan Dalam Keluarga

Penulis :
Aziyah Abu Bakar
Penyelia :
Professor Madya Abdul Mua’Ti @ Zamri Bin Ahmad, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Pola komunikasi keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah keluarga.

Ia dilihat bukan sekadar satu cara untuk berhubung, tetapi turut dijadikan alat pengukur untuk mengetahui setakat mana kebahagiaan dan keharmonian dalam keluarga terutama dalam hubungan ibubapa-anak. Kajian ini telah mengenal pasti gaya keibubapaan (gaya autoritarian dan gaya demokratik) dan kejelekitan dalam keluarga (kesepakatan, bertolak ansur, penyataan kasih sayang) sebagai faktor yang boleh mempengaruhi pola komunikasi keluarga. Objektif khusus kajian ini adalah bagi (1) mengenal pasti pola komunikasi keluarga responden, (2) mengenal pasti gaya keibubapaan responden, (3) mengenal pasti tahap kejelekitan dalam keluarga responden, dan (4) mengenal pasti perkaitan antara gaya keibubapaan dan kejelekitan dalam keluarga dengan pola komunikasi keluarga responden.

Interaksi dalam komunikasi keluarga ini adalah berdasarkan model koorientasi.Sampel (n = 390) sama ada ibu atau bapa yang terdiri dari ‘keluarga lengkap’ adalah merupakan sampel kajian ini. Data telah dikumpulkan secara kaedah tinjauan dengan mengggunakan borang soal selidik. Data yang terkumpul telah dianalisis menggunakan SPSS (Ver. 15) dengan prosedur statistik deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, median dan sisihan piawai.

Statistik inferensi juga digunakan untuk menerangkan hubungan antara pembolehubah yang dikaji iaitu dengan menggunakan statistik Korelasi Spearman rho. Hasil kajian menunjukkan responden kajian ini menggunakan kedua-dua pola komunikasi keluarga orientasi conversation dan orientasi conformity yang tinggi. Analisis korelasi Spearman menunjukkan gaya demokratik, kesepakatan, bertolak ansur dan penyataan kasih sayang berkait secara signifikan dengan komunikasi orientasi conversation.

Manakala gaya autoritarian, kesepakatan, bertolak ansur dan penyataan kasih sayang berkait secara signifikan dengan komunikasi orientasi conformity. Kesimpulannya, kajian ini mendapati kesepakatan, bertolak ansur dan penyataan kasih sayang yang berkait dengan pola komunikasi keluarga orientasi conversation dan orientasi conformity dan gaya demokratik yang berkait dengan pola komunikasi keluarga orientasi conversation dalam keluarga dapat menimbulkan impak positif kepada fungsi dan kesejahteraan ahli keluarga. Manakala gaya autoritarian yang berkait dengan pola komunikasi keluarga orientasi conformity menimbulkan impak yang sebaliknya.

Adalah dicadangkan kajian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pembolehubah-pembolehubah lain yang dapat dikaitkan dengan pola komunikasi keluarga.