Maklumat Jurnal

Pola Masalah, Kecerdasan Emosi Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Di Sekolah Menengah

Penulis :
Mei Keong Chin
Penyelia :
Samsilah Roslan, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji pola masalah yang berkaitan dengan akademik, sosial-psikologikal dan sosio-ekonomi yang mana akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar tingkatan empat seramai 340 orang (114 lelaki dan 226 perempuan). Di samping itu, tahap kecerdasan emosi pelajar juga dikenalpasti.

Kajian turut meninjau hubungan antara pola masalah dengan tahap kecerdasan emosi dan tahap pencapaian akademik pelajar. Senarai Semak Masalah Mooney dan Soal Selidik Kecerdasan Emosi telah digunakan untuk tujuan kajian. Analisis deskriptif menunjukkan masalah yang paling mengganggu pelajar ialah masalah akademik dan kerjaya (Min=1.38, SP=0.68), diikuti oleh masalah psikologikal (Min=1.09, SP=0.59), dan masalah penyesuaian kerja (Min=1.07, SP=0.58). Berdasarkan keputusan ujian-t tidak bersandar, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam skor tahap masalah, t(338)=-2.981, p<.05, dan skor tahap kecerdasan emosi, t(338)=-4.870, p<.05.

Pelajar bandar dan pelajar luar bandar turut menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam skor tahap masalah, t(338)=-3.914, p<.05. Sebaliknya tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar dalam skor tahap kecerdasan emosi iaitu t(338)=-1.608, p> .05.