Maklumat Jurnal

Memerangkap Suatu Pensifar Bagi Suatu Fungsi Dengan Penambahbaikan Kaedah Selang

Penulis :
Nor Aliza Abd Rahmin
Penyelia :
Mansor Monsi, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Penumpuan utarna tesis ini adalah memerangkap suatu pensifar bagi suatu fungsi dengan menggunakan pendekatan analisis selang.

Karni mempertimbangkan satu kaedah yang telah dilakukan oleh Ehrmann(l959) disebut kaedah EHR. Kajian ini difokuskan kepada algoritma. Jika masa pemprosesan singkat, maka analisis tatacara dikaji sehingga kadar penumpuan diperolehi.

Beberapa pengubahsuaian telah dibuat terhadap kaedah EHR iaitu kaedah MEHRl dan Kaedah MEHR2. Tumpuan utama bagi kaedah MEHRl adalah penggunaan titik tengah di dalam tatacara, manakala keistimewaan di dalam kaedah MEHR2 adalah pengulangan semula tatacara asal yang menghasilkan kadar penumpuan yang pantas. Ini disokong oleh masa CPU yang singkat Tesis ini akan meliputi tatacara analisis, algoritma pengubahsuaian dan beberapa keputusan berangka.

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, didapati bahawa kadar penumpuan bagi MEHRl ialah p + 3, (p > 1) dan MEHR2 ialah ( 2 p + 1 ) + l , ( p ~ 1=, 1I, ..., p) berbanding dengan EHR yang mempunyai kadar penumpuan p + 1, (p 2 I ) . Beberapa kemungkinan kajian lanjutan turut diberi untuk mengakhiri tesis ini.