Maklumat Jurnal

Perhiburan Subbudaya Punk Dalam Kalangan Remaja Melayu Kuala Lumpur

Penulis :
Asharil Suhardi Abdullah
Penyelia :
Zaid Ahmad, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini dijalankan dengan tujuan rnernperlihatkan manifestasi hedonistik di kalangan remaja punk di sekitar bandar raya Kuala Lumpur.

Kajian rnenunjukkan hedonistik rnerupakan kehidupan yang berasas keseronokan yang hadir menerusi ruang hiburan yang rnemberikan realiti baru yang sentiasa dipe rjuangkan oleh rernaja. Ini dapat dibuktikan apabila dapatan rnenunjukkan bahawa a spek k eseronokan menjadi p endorong y ang t erbina dalam jiwa muda rnereka. Mereka rnenggunakan keseronokan itu sebagai platform untuk rnencapai hasrat atau rnatlarnat dalarn rnenggerakkan subbudaya punk berkenaan.

Dengan rnatlarnat tersebut, hasrat yang ingin rnereka lahirkan terbina dan dapat dilihat oleh masyarakat sekeliling bahawa perjuangan atau rnanifestasi rnereka dapat rnengubah pemikiran rnasyarakat sebagaimana yang mereka cita-citakan. Dengan subbudaya demikian juga rnereka berupaya rnernbangunkan ruang budaya mereka sendiri untuk meletakkan keupayaan diri dalarn rnengharungi suasana rnasyarakat dan zaman hari ini. Pe rjuangan yang tidak langsung rnencerrninkan bahawa rnereka berupaya bergerak secara sendirian tanpa rnerninta dan rnenagih sirnpati dari rnasyarakat sekitar.

Apa yang rnereka inginkan, rnereka lakukan secara sendirian sesarna rnereka. Walaupun rnanifestasi rnereka dalarn ruang subbudaya yang diperjuangkan itu masih berada di tahap pinggiran oleh pandangan umum, namun ia memiliki kekuatan tersendiri untuk mengekspresikan pelbagai hat. Sebagai langkah awal, data yang terkumpul hasil pengamatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang manifestasi hedonistik ke atas subbudaya lain yang ada dewasa ini.