Maklumat Jurnal

Makna Ujaran Dalam Novel Karya Arena Wati Dari Sudut Pragmatik

Penulis :
Ghani Ismail
Penyelia :
Associate Professor Ahmad Mahmood Musanif, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Penerokaan lebih lanjut dalam bidang makna telah menjadikan kajian tentang bahasa Melayu semakin menyeluruh.

Pelbagai teori dan pendekatan telah digunakan oleh pengkaji bagi mengkaji makna berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih khusus dalam sesuatu peristiwa bahasa, termasuklah kajian tentang makna perbualan atau ujaran. Dalam kajian ini, pengkaji telah meneroka aspek makna secara lebih khusus, iaitu menganalisis makna ujaran-ujaran yang terdapat dalam novel hasil karya Arena Wati. Ujaran-ujaran yang mempunyai makna implisit atau makna yang tidak digambarkan oleh kata-kata yang membina ujaran tersebut telah dipetik sebagai data kajian.

Penganalisisan data dibuat berdasarkan teori dan prinsip pragmatik. Pengkajian makna ujaran dengan menggunakan teori pragmatik adalah lebih menyeluruh. Ini kerana bidang pragmatik meneroka lebih mendalam makna sesuatu ujaran.

Penganalisisan makna sebenar sesuatu ujaran berdasarkan prinsip pragmatik yang telah dikemukakan oleh Thomas (1995) yang mengambil kira makna abstrak, makna konteks, iaitu konteks fizikal dan persekitaran, konteks sosial dan budaya serta konteks linguistik, niat penutur serta interpretasi pendengar telah digunakan sebagai kerangka kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak semua ujaran yang dituturkan oleh watak-watak dalam novel-novel kajian mempunyai makna yang implisit. Namun demikian, ujaran-ujaran yang mempunyai makna implisit menunjukkan bahawa penutur mempunyai mesej tertentu untuk disampaikan kepada pendengar.

Makna sebenar ujaran tersebut bergantung kepada niat serta interpretasi pendengar. Hakikatnya, maksud sebenar sesuatu ujaran itu tidak semestinya berdasarkan makna perkataan yang digunakan dalam ujaran tersebut semata-mata. Dengan perkataan lain, hanya dengan mengkaji makna abstrak sesuatu ujaran belum tentu akan menjelaskan maksud sebenar yang dihajati oleh penutur.

Oleh yang demikian, makna konteks menjadi penting sebagai petunjuk ke arah mendapatkan maksud sesuatu ujaran. Penutur juga telah memanipulasikan penggunaan bentuk-bentuk bahasa tertentu untuk menyampaikan mesejnya, serta mempunyai niat atau tujuan tertentu seperti untuk memberitahu, menyindir, melahirkan perasaan dan sebagainya. Akhirnya, pengkaji mendapati bahawa kajian makna ujaran dengan menggunakan teori dan prinsip pragmatik dapat menjelaskan makna sesuatu ujaran, terutamanya ujaran yang implisit atau ujaran yang mempunyai niat dan tujuan tertentu.

Dapatan kajian ini juga diharapkan menjadi pemangkin kepada kajian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang pragmatik dengan tumpuan kepada aspek yang lain pula.