Maklumat Jurnal

Kesesuaian Novel Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Penulis :
Maridah Alias
Penyelia :
Associate Professor Hj. Ramli @ Sahari Bin Isin, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang unsur-unsur yang membentuk struktur penceritaan novel-novel komponen sastera dan menemukan kesesuaiannya dengan kurikulum.

Melalui 20 buah novel yang dijadikan bahan kajian menggunakan pendekatan strukturalisme dan psikoanalisis diharapkan dapat menemukan rumusan yang memperkukuh lagi kenyataan bahawa struktur penceritaan novel-novel yang dikaji bersesuaian dengan kurikulum khususnya kurikulum Bahasa Melayu. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek dalaman dalam novel-novel yang menjadi bahan kajian. Seterusnya, penelitian ditumpukan kepada kesesuaian aspek-aspek dalaman novel dengan kurikulum. iv Penyelidikan ini menyentuh tentang beberapa kajian lalu yang menjurus ke arah kajian struktur yang menjadikan novel sebagai bahan kajiannya.

Perbicaraan tentang peranan penggunaan novel komponen sastera dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu turut dibincangkan dengan memberi tumpuan terhadap peranan dan fungsi novel kepada pelajar. Di samping memberi hiburan dan pengajaran, melalui pembacaan novel juga dapat memupuk minat membaca, membina nilai moral positif pelajar dan memupuk semangat kewarganegaraan di kalangan pelajar. Kajian ini juga menganalisis aspek-aspek dalaman yang menjadi kekuatan dalam pemilihan novel yang merangkumi tema, plot, watak dan perwatakan, latar dan gaya bahasa dari sudut sosiobudaya, sosioekonomi dan sosiopolitik.

Aspek ini diteliti sewajar mungkin untuk melihat kaitan dan hubungan yang membentuk struktur penceritaannya. Seterusnya, hasil penganalisisan, pengkaji menemukan kesesuaian aspek-aspek dalaman novel dengan kurikulum yang didasari oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Novel yang sesuai dengan dasar kurikulum penting untuk mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan.