Maklumat Jurnal

Peranan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Rancangan Dalam Pembangunan Belia Di Felda Jerangau, Terengganu, Malaysia

Penulis :
Mohd Razali Harun
Penyelia :
Sarjit Singh Gill, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini adalah berkaitan dengan peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) dalam konteks pembangunan belia di rancangan Felda Jerangau, Terengganu.

Senario pada masa kini menunjukkan bahawa belia di Felda berhadapan dengan pelbagai krisis seperti masalah sosio-ekonomi. Masalah belia di rancangan Felda perlu dipikul oleh organisasi akar umbi iaitu JKKR. Oleh itu, JKKR mempunyai peranan penting dalam membangunkan belia di rancangan selain menangani masalah sosio-ekonomi yang melanda golongan belia.

Pendekatan kajian yang digunakan bercorak kualitatif yang menggunakan kajian etnografi di mana dua teknik utama digunakan, iaitu kaedah temubual mendalam dan pemerhatian tidak ikut serta. Lapan orang informan telah ditemubual dan pemilihan informan ini berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Untuk analisis data, temubual mendalam yang dirakamkan ditranskripsi ke dalam bentuk teks.

Transkripsi tersebut disusun rapi selaras dengan susunan soalan dalam panduan temubual. Pelbagai konsep yang digunakan dalam menjalankan kajian ini misalnya pembangunan, komuniti, pembangunan komuniti, pembangunan belia dan organisasi berasakan komuniti. Dapatan kajian mendapati bahawa belia di rancangan Felda Jerangau menghadapi masalah sosio-ekonomi misalnya pengangguran, ketidakstabilan pendapatan dan penagihan dadah.

Walaupun JKKR menjalankan program pembangunan untuk belia tetapi ia masih tidak mencukupi, tidak seimbang dan kurang menarik penyertaan belia. Tambahan pula JKKR sebagai badan tertinggi di rancangan menghadapi pelbagai masalah seperti masalah kewangan, kerandahan tahap pendidikan ahli JKKR dan konflik politik kepartian. Dengan masalah yang ada, maka JKKR tidak dapat menjalankan peranannya dengan berkesan dalam membangunkan belia.

Oleh itu, JKKR wajar diperkemaskinikan agar ia sentiasa relevan dalam memberi perkhidmatan kepada komuniti setempat.