Maklumat Jurnal

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Sajak-Sajak J.M. Aziz Dan T. Alias Taib

Penulis :
See Keng Nyia
Penyelia :
Kamaruzzaman Abdul Kadir
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Tesis ini rneneliti nilai-nilai kemanusiaan dalam sajak-sajak J.M.

Aziz dan T. Alias Taib (kini Allahyarharn) yang ditulis dari dekad 60-an hingga 80-an. J.M.

Aziz dan T. Alias Taib merupakan dua orang penyair Terengganu yang prdifik cian amat terkenal dalarn perkembangan puisi di Malaysia. Kajian ini berdasarkan dua buah buku sajak iaitu "Derita Seorang Seniman" oleh J.M Aziz dan "Pemburu Kota" sleh T.

Alias Taib yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sajak-sajak J.M. Aziz dan T.Alias Taib yang ditulis pada dekad-dekad tersebut banyak rnengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh itu, satu kajian rnenyeluruh tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalarn sajak-sajak kedua-dua penyair tersebut arnat penting untuk dilaksanakan. Hasil keseluruhan kajian ini rnembuktikan bahawa sajak-sajak J.M Aziz dan T.Alias Taib sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti ketabahan, kerajinan, krtangg ungjawab, keadilan, rnernpercayai tuhan, kasi h sayang dan kesyukuran. Selain itu, kajian ini juga rnendapati bahawa terdapat persarnaan dan perbezaan di antara sajak kedua-dua penyair ini dari sudut nilai-nilai kemanusiaan, personifikasi, bahasa dan bentuk, penguiangan perkatam, unsur-unsur syair dan pantun yang terkandung di dalamnya.