Maklumat Jurnal

Persepsi Moderator Terhadap Peranan Mereka Dalam Mengaktifkan Komuniti Sibernya

Penulis :
Zauridah Abdul Hamid
Penyelia :
Associate Professor Musa Abu Hassan, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti peranan yang dimainkan oleh moderator komuniti siber dari sudut pandangan moderator itu smdiri dalam mengaktifkan komuniti siber mereka.

K~j iany ang dijalmkan ini menggunakan persampelan bertujuan dengan berdasarkan ciri tertentu iaitu komuniti siber yang tersenarai dalam Yahoo! Groups di bawah kategori negara Malaysia, masih aktif dan mempunyai ahli yang melebihi 20 orang. Kajian yang dijalankan ini menggunakan borang soal selidik secara dalam talian, dan moderator komuniti siber yang terpilih dihubungi melalui emei untuk nlenjawab soal selidik yang telah disediakan di laman web http:/ / www.angelfire.com/pro/ kajiansiber/ . Dalam kajian ini seramai 22% orang moderator telah memberikan kerjasama dengan menjawab soal selidik secara dabm talian.

Hasil kajian mendapati sebab utama rnereka menjadi moderator komuniti siber adalah kerana komuniti siber tersebut diwujudk* oleh mereka sendiri. Ini amat selaras dengan kemahiran yang mereka nuliki untuk menjadi moderator, dan kemahiran yang mereka perolehi berpunca daripada perasaan ingin mencuba sendiri. Hasil kajian juga menjelaskan kebanyakan responden percaya bahawa peranan utama mereka sebagai moderator komuniti siber adalah sebagai pengup-ls yang mentadbir komuniti siber mereka dan juga sebagai pegawai arkib yang mengemas ki~-iai ktiviti komuniti siber tersebut.

Kajian ini juga menunjukkan tujuan komuniti siber ini diwujudkan adalah untuk mendapatkan maklumat. Bersesuaian dengan tujuan ini, kebanyakan moderator percaya mereka memperolehi faedah yang berguna daripada komuniti siber mereka seperti dapat berkongsi pengalaman, pendapat, maklumat, pengetahuan dan mempunyai ramai kawan. Kajian mendapati, kebanyakan komuniti siber yang diwujudkan tidak menghadkan keahlian pada jantina, bangsa, usia dan status peke jaan bagi ahli yang ingin menyertai komuniti siber tersebut.

Kajian juga mendapati faktor utama yang menjadikan komuniti siber itu kekal lama adalah jumlah bilangan ahli yang stabil. Daripada ujian t dan ujian korelasi Spearman, kajian mendapati ciri teori social exchange berlaku dalan~ menjelaskan perhubungan antara moderator dengan komuniti sibernya.