Maklumat Jurnal

Pola Penggunaan Perkhidmatan Pesanan Ringkas Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi

Penulis :
Norizah Aripin
Penyelia :
Professor Madya Musa Abu Hassan, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Perkembangan telefon selular meningkat dari sehari ke sehari.

Masyarakat menerima kehadiran alat canggih ini sebagai alat perhubungan yang berkesan. Buat masa sekarang, perkhidmatan ini bukan sahaja digunakan untuk membuat panggilan suara sebaliknya pengguna menghadapi satu lagi fenomena barn iaitu kemunculan khidmat pesanan ringkas atau 'Short Message Service' (SMS). Penggunaan perkhidmatan SMS adalah mudah, selesa, cepat dan interaktif, mempermudahkan lagi seseorang itu berkomunikasi pada kos yang menjimatkan. Ia boleh digunakan dalam pelbagai situasi supaya dapat melancarkan segala urusan kehidupan harian seseorang.

Sehingga tahun 2003, sebanyak 6.1 juta transaksi mesej diterima daripada rangkaian perkhidmatan di Malaysia. Generasi muda adalah pengguna yang paling aktif menggunakan SMS. Ini memberi ruang dm kebebasan kepada mereka untuk berkongsi pelbagai maklumat dan membina rangkaian sosial dengan masyarakat luar.

Justeru kajian ini dijalankan untuk mengenal . . 11 pasti tujuan penggunaan dan topik interaksi sosial SMS. Teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampelan bertujuan. Responden kajian ini mestilah menggunakan telefon selular dan SMS.

Kaedah soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data daripada 400 responden di Universiti Putra Malaysia (200 pelajar) dan Universiti Multimedia (200 pelajar). Data yang diperolehi seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS for Windows versi 9.0. Statistik deskriptif digunakan untuk menerangkan fiekuensi, peratusan, purata dan sisihan piawai. Hasil kajian secara umumnya mendapati penggunaan SMS di kalangan responden adalah untuk berinteraksi sosid dan perhubungan.

Kebanyakan topik interaksi sosial dalarn SMS terturnpu kepada interaksi pelajaran dan hubungan dengan kenalan rapat. Perkembangan teknologi SMS mempenganh kehidupan pelajar kerana mereka menggunakan SMS untuk m a n pembelajaran di kampus. Tambahan pula, aplikasi perkhldmatan SMS dalam telefon selular secara tidak langsung membentuk interaksi sosial pelajar.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa mesej SMS boleh dihantar merentasi jarak dan waktu untuk mengekalkan perhubungan. Malah, penggunaanya memberikan keselesaan dan kemudahan untuk berinteraksi dengan sesiapa sahaja di samping memiliki ramai kawan. Kewujudan penggunaan bahasa ringkas, mesej bergambar dan simbol emotikon dalam SMS dapat meluahkan perasaan dan emosi seseorang.

Hasil kajian juga membuktikan bahawa penggunaan SMS meluaskan pergaulan sosial dengan masyarakat dunia luar. Selain itu, penggunaan SMS menghdangkan kesepian ketika berinteraksi dengan kenalan dan mengubah rutin kehidupan pelajar. Di samping itu, kajian mendapati majoriti pelajar menyatakan bahawa ruang penyimpanan 'inbox' mesej yang terhad dan mutu rangkaian perkhidmatan yang h a n g memuaskan merupakan antara masalah atau halangan penggunaan SMS.

Penggunaan SMS secara tidak langsung telah membentuk interaksi kepelbagaian mesej dan penjalinan hubungan. Perkhldmatari ini membenarkan inQvidu berinteraksi merentasi jar& dm waktu walaupun be rjauhan. Penggunaannya juga dapat meluaskan pergaulan sosial rernaja.

Apa yang penting penggunaannya hams dikawal dan memastikan ia ke arah kebaikan kepada pengguna.