Maklumat Jurnal

Strategi Pembelajaran Ayat Transformasi Satu Dasar

Penulis :
Supian Mohamad Noor
Penyelia :
Associate Professor Shameem Mohd Rafik Khan, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini dijalankan dengan tujuan memperoleh maklumat tentang strategi yang digunakan oleh pelajar untuk mempelajari ayat transformasi satu dasar.

Data-data berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh pelajar diperoleh melalui soal selidik, temu duga, pemerhatian, ujian, dan penyuaraan fikiran spontan. Data-data lisan dalam temu duga dan penyuaraan fikiran spontan serta data-data melalui pemerhatian dieatat dalam bentuk bilangan penggunaan. Strategi-strategi pembelajaran bahasa yang dijadikan panduan dalam kajian ini dipetik daripada strategi-strategi yang diperkenalkan oleh Oxford (1990). Strategi-strategi yang dipetik dan diubahsuai daripada Oxford itu ialah enam strategi utama yang dikenali sebagai strategi memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan sosial.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa subjek kajian ini memang menggunakan keenam-enam strategi seperti yang dinyatakan oleh Oxford (1990). Dua strategi utama yang digunakan ialah strategi kognitif dan strategi memori. Sementara itu, strategi yang agak sederhana penggunaannya ialah strategi metakognitif. Strategi afektif, sosial, dan kompensasi digunakan juga, tetapi jumlahnya agak terhad.

Sebanyak 27 komponen strategi daripada enam strategi utama telah digunakan. Selain itu, dua jenis strategi bam didapati diamalkan oleh subjek kajian. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan, yakni peningkatan penggunaan strategi apabila subjek kajian diberi latihan strategi tentang ayat transformasi satu dasar secara terancang berbanding dengan ketiadaan latihan secara terancang.

Dapatan kajian ini membantu guru-guru untuk memanfaatkan strategi yang selalu digunakan oleh pelajar agar pembelajaran isi pelajaran lebih mudah berlaku. Seterusnya, panduan tentang pengajaran ayat yang dicadangkan dalam kajian ini dapat dipraktikkan agar pengajaran dan pembelajaran ayat transformasi satu dasar khasnya dan bahagian-bahagian sintaksis yang lain umumnya lebih berkesan.