Maklumat Jurnal

Hubungan Gaya Komunikasi Pengetua Dengan Kepuasan Kerja Guru

Penulis :
Huong Mei Law
Penyelia :
Foo Say Fooi, Phd
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini dljalankan untuk mengenal pasti hubungan di antara gaya komunikasi pengetua dengan kepuasan kerja guru.

Kajan ini melibatkan 223 orang guru terlatih di japan buah sekolah menengah di daerah Sibu, Sarawak Kajlan ini menggunakan satu set soal sehdlk berstruktur untuk mengumpul data maklumat peribadi responden, persepsi guru mengenal komunikasi pengetua dan kepuasan kerja guru Soal selidik persepsi guru mengenal komunikasi pengetua diubahsual daripada Inventori kirim Komunikasi Kepengurusan Dennts (1974) manakala soal selidik yang digunakan untuk mendapat maklumat mengenal kepuasan kerja guru ialah Job Descriptive Index (1969) yang telah diubahsuai oleh Gregson (1991) Tiga dimensi komunikasi pengetua dikaji dalam kajian ini iaitu keterbukaan komunikasi pengetua, komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah oleh pengetua Lima dimensi kepuasan kerja guru dikaji iaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, peluang kenaikan pangkat, penyeliaan dan rakan sekerja Data kajian dianalislis secara deskriptif dan secara inferensi Aras signifikan yang digunakan dalam kajian ini ialah 05 Kajian ini mendapati bahawa pengetua lebih banyak menggunakan komunikasi ke bawah dan kurang menggunakan komunikasi ke atas dan mengamalkan keterbukaan dalam komunikasi dengan min bagi dimensi komunikasi ke bawah 319, min bagi dimensi komunikasi ke atas 299 dan min bagi dimensi keterbukaan komunikasl 286 Skala bagi dimensi komunikasi adalah seperti berikut iaitu 1 bagi Sangat Tidak Setuju, 2 bagi Tidak Setuju, 3 bagi Setuju dan 4 bagi Sangat Setuju Secara keseluruhannya kepuasan kerja guru adalah pada tahap sederhana Tahap kepuasan kerja bagi dimensi pekeqaan itu sendiri dan dimensi kepuasan terhadap rakan sekerja adalah tinggi manakala tahap kepuasan kerja bagi dimensi-dimensi yang lain seperti penyeliaan, peluang kenalkan pangkat dan gaji adalah sederhana Analisis menggunakan Ujian Khi Kuasa Dua Tak Bersandar telah mendapati bahawa terdapat hubungan sederhana dl antara keterbukaan komunikasi pengetua dengan kepuasan kerja guru π= 303, p= 0005), terdapat hubungan kuat dl antara komunikasi ke atas pengetua dengan kepuasan kerja guru π= 538, p= 0005) dan terdapat hubungan lemah di antara komunlkasl ke bawah pengetua dengan kepuasan kerja guru π= 236, p= 0005).