Maklumat Jurnal

Cerminan Sosial Dan Nilai Murni Dalam Novel-Novel Remaja

Penulis :
Jumali Selamat
Penyelia :
Dr. Hj. Ramli @ Sahari Bin Isin
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Phd
Tarikh Isu :

Abstrak :

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang cerminan sosial dan penerapan nilai murni dalam novel-novel remaja.

Melalui 25 novel yang dijadikan bahan kajian dengan menggunakan teori Pencerminan dan Pengkaedahan Melayu, diharapkan dapat menemukanan rumusan yang memperkukuhkan lagi kenyataan bahawa sosiologi sastera mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan manusia. Objektif kajian ini untuk melihat gagasan pemikiran tentang sastera sebagai cerminan sosial dan kaitannya dengan kelompok di luarnya. Seterusnya, penelitian tertumpu kepada penganalisisan nilai-nilai murni yang memaparkan sifat-sifat terpuji, berbudi pekerti, bersopan santun dan berakhlak mulia yang mampu melahirkan generasi berilmu dan syumul.

Penyelidikan ini menyentuh beberapa kajian lalu yang memperkatakan tentang perkembangan kesusasteraan remaja. Pembicaraan konsep dan peranan sastera remaja turut dibincangkan dengan memberi tumpuan terhadap pengertian remaja dalam konteks Malaysia, konsep dan sejarah ringkas pertumbuhan sastera remaja tanah air. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan beberapa keperluan novelis serta masa depan sastera remaja.

Turut dibincangkan ialah peranannya selain memberi hiburan dan pengajaran, sastera remaja juga berupaya membentuk minat membaca, membina sahsiah dan pemikiran kritis serta memupuk semangat kewarganegaraan di kalangan remaja. Kajian ini juga menganalisis cerminan sosial yang merangkumi aspek politik, ekonomi, budaya dan agama dalam karya-karya pilihan. Aspek-aspek ini akan diteliti sewajar mungkin untuk melihat hubungannya dengan realiti dalam masyarakat.

Melalui penyelidikan ini diharapkan dapat memperkukuhkan lagi pandangan bahawa hasil seni kesusasteraan merupakan pengucapan atau ekspresi pengarang yang tinggi lagi mulia. Seterusnya, penganalisisan nilai murni dan pecahannya pula mendasari enam belas nilai murni seperti dicadangkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyemaian dan penghayatan nilai-nilai murni turut membantu melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada agama, masyarakat dan negara.