Maklumat Jurnal

Penggunaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Bilik Darjah Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan

Penulis :
Segaran Shanmugam
Penyelia :
Associate Professor Dr. Zakaria Kasa
Institusi :
Universiti Putra Malaysia
Jenis Dokumen :
Masters
Tarikh Isu :

Abstrak :

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauh manakah bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan dalam pengajaran di kalangan guru-guru di samping meninjau kemudahan bahan pengajaran dan pembelajaran yang ada di pusat sumber sekolah.

Kajian juga mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam melaksanakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil kajian menunjukkan bahawa kesemua pusat sumber sekolah mempunyai kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Bilangan media elektronik adalah kurang dibandingkan dengan media bukan elektronik.

Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa walaupun semua guru menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran mereka, namun media bukan elektronik yang lebih popular. Terdapat juga perbezaan yang ketara dari segi kekerapan penggunaan media elektronik dan bukan elektronik. Komputer dan projektor slaid paling jarang digunakan.

Guru juga berkeyakinan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran melainkan komputer dan projektor slaid. Dapatan kajian juga menunjukkan guru-guru mempunyai pandangan positif terhadap penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu mereka menghadapi beberapa masalah dalam melaksanakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang telah dikenalpasti dalam kajian ini.