Semakan Semua

Bilangan jurnal
select
Muka 1 dari 211

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Zarina Ahmad (Universiti Putra Malaysia)

Pada masa kini, nilai murni dan budi bahasa pelajar yang agak sukar diamalkan sering diperkatakan. Manakala guru dan pelajar pula menjalin hubungan yang rapat dan kerap berinteraksi. Hal ini ...menunjukkan

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Noralai Ismail (Universiti Putra Malaysia)

Fenomena kekurangan jururawat yang dihadapi di dalam sesebuah hospital sememangnya bukan sahaja berlaku di dalam negara kita tetapi turut berlaku di luar negara. Kekurangan jururawat ini disebabkan ...oleh

Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut Pragmatik

Hussin Sarif (Universiti Putra Malaysia)

Keimplisitan ujaran bermaksud percakapan yang maksudnya tidak dinyatakan secara terang-terangan Dalam perbualan banyak ujaran yang tidak menyamai dengan maksud semantiknya. Hal ini demikian kerana ...pentafsiran

Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di Acheh

Muhammad Abdurrahman (Universiti Putra Malaysia)

Dayah adalah sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang terdapat di seluruh Acheh khususnya di daerah pedesaan (luar bandar). Institusi ini dianggap sebagai tempat penyebaran akhlak ...dan

Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja Belia

Nur Fatihah Abdullah Bandar (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini bertujuan menentukan profil pengamal kerja belia, menentukan tahap profesionalisme dan budaya kerja serta menentukan hubungan di antara budaya kerja dengan profesionalisme pengamal kerja ...belia

Persepsi Kumpulan Sasar Terhadap Skim Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Mohamad Zahir Zainudin (Universiti Putra Malaysia)

Kajian-kajian mengenai kemiskinan di Malaysia sering dilakukan oleh penyelidik daripada perspektif yang berbeza-beza kerana banyak program yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak termasuk agensi ...kerajaan

Persepsi Pendidik Vokasional Pertanian Dan Penternak Tentang Pengetahuan Dankemahiran Dalam Industri Fidlot

Roslee Abdul Wahab (Universiti Putra Malaysia)

Pembangunan sumber manusia merupakan elemen penting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan. Ia dapat dicapai melalui pendidikan berkualiti yang mampu memastikan tenaga kerja ...kekal

Faktor Isi Rumah, Status Pemakanan dan Kesihatan yang Mempengaruhi Keupayaan Kognitif Am Kanak-kanak Orang Asli

Haslinah Abdullah (Universiti Putra Malaysia)

Keberkesanan Kaedah Permainan Bahasa dalam Mempertingkatkan Penguasaan Kata Kerja Al-Mudari dalam Kalangan Pelajar

Muhammad Hafiz Bakar (Universiti Putra Malaysia)

Kajian ini telah dijalankan untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah permainan bahasa (KPB) dalam meningkatkan prestasi pencapaian pelajar terhadap kata kerja al-mudari serta penguasaan mereka dalam ...melakukan

Pembangunan Instrumen Pengukuran Psikologi Keusahawanan Belia Malaysia

Aishah Kasa (Universiti Putra Malaysia)

Keperluan untuk membangunkan instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia Malaysia bagi menentukan ketepatan untuk membuat pemilihan belia-belia menceburi dalam bidang keusahawanan adalah ketara.